tdomanski_burmistrz_r
Jako przyszły Burmistrz Świebodzina (Tomasz Domański) chcę mieć istotny wpływ na:


GOSPODARKA:
-powołanie do życia grupy roboczej przy Urzędzie Miasta zajmującej się tylko i wyłącznie przygotowywaniem projektów pod dofinansowanie z Unii Europejskiej

-jak najszybsze przygotowanie Świebodzina do włączenia się w strukturę Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

-pełne wykorzystanie dostępności drogowej A2/S3 jako idealnej lokalizacji dla wielu inwestycji (park przemysłowy, centra logistyczne)

-stałe lobbowanie na rzecz Miasta i Gminy (pozyskiwanie inwestorów do lokowania swoich siedzib i zakładów na terenie Gminy Świebodzin. Dalsze obniżanie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja gałęzi przemysłu)


PODATKI:
-całkowita likwidacja zwolnień podatkowych od nieruchomości dla firm dobrze prosperujących

-wprowadzenie czasowych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych posiadających wieloletnie i udokumentowane trudności finansowe

-prowadzenie racjonalnej polityki dot. podatków miejscowych


TURYSTYKA:
-rozbudowę ekologicznych ścieżek pieszo-rowerowych łącznie z infrastrukturą oświetleniową

-wyprodukowanie spotów telewizyjnych uwzględniających walory gminy w ramach profesjonalnej kampanii promocyjnej na sezon 2015

-pozyskiwanie funduszy krajowych i europejskich na dalszą rekultywacje jeziora Zamecko jako najbliższego zbiornika wodnego Świebodzina. Budowa niewielkiego pomostu dla wędkarzy i przystani dla sprzętu wodnego. Uporządkowanie kwestii własnościowych oraz doprowadzenie do porządku plaży w Wilkowie

-czerpanie z doświadczeń miast partnerskich (Herzberg, Neuenhagen, Friesoythe)


SPORT:
-aktywizację społeczeństwa poprzez coroczną organizację biegów sportowych finansowane przy współudziale sponsorów oraz budżetu miasta.

-wspieranie aktywnych klubów sportowych różnych dyscyplin. Wspólne poszukiwanie sponsora strategicznego

-budowę bezpłatnych siłowni na wolnym powietrzu w całej Gminie, modernizacja placów zabaw

-aktywną współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami w mieście


ESTETYKA:
-niskokosztowe przejęcie na własność miasta Dworca Kolejowego w Świebodzinie, modernizacja przejść podziemnych, montaż monitoringu

-zablokowanie budowy fontanny w kształcie zaproponowanym przez obecnego Burmistrza. Wodotrysk powstanie ale na zasadzie wyłonienia najlepszego projektu z ogłoszonego wcześniej konkursu

-przystąpienie miasta do Narodowego Programu Rewitalzacji związanego m.in. z inicjatywą dot. remontów kamienic, ulic, placów, skwerów

-finansowy współudział miasta w ramach prac poprawiających wizerunek zabytkowych budynków


BEZPIECZEŃSTWO:
-budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, lepsze oznakowanie miasta

-oddzielenie ciągów pieszych od ulic systemem barierek w newralgicznych miejscach

-uporządkowanie kwestii dot. niewłaściwego parkowania

-lepszą współpracę z policją


EKOLOGIA:
-wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez właściwą segregacje /papier, plastik, szkło/

-organizację sortowni materiałów ponownego użytku

-sprzedaż śmieci a nie zakopywanie ich do ziemi (zarabianie na recyklingu)   -powołanie do życia publicznego zakładu oczyszczania miasta samo się finansującego


SPOŁECZEŃSTWO:
-budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez powrót do organizacji żakinad, festynów i referendów lokalnych w istotnych dla miasta sprawach

-rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu dot. budżetu obywatelskiego – budowa forum dyskusyjnego opartego na opiniach mieszkańców (rady osiedlowe) chcących zaprezentować swój pomysł na ciekawe zadanie

-urząd przyjazny ludziom niepełnosprawnym (budowa zewn. windy przy UM ze środków PFRON)

-sprawniejsze rozpatrywanie urzędowych spraw

-wdrożenie bezpłatnego punktu dostępowego do internetu (Hot Spot) przy ratuszu


INWESTYCJE:
-sfinansowanie oświetlenia istniejącej ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach: Świebodzin – Wilkowo, Świebodzin – Chociule oraz Świebodzin – Lubogóra opartego na nowoczesnych i energooszczędnych urządzeniach solarnych

-wymianę opraw oświetlenia ulicznego z sodowego na energooszczędne światło LED

-modernizację ulic Świebodzina ze szczególnym uwzględnieniem Polnej, Moniuszki, Wałowej, kolektora burzowego pod wiaduktem PKP przy Łużyckiej

-wprowadzenie przejrzystych procedur w obrębie przetargów publicznych


WSPÓŁPRACA
-zwiększenie liczby miast partnerskich, otwarcie na nowe kierunki

-stworzenie lepszego klimatu pomiędzy Gminą Świebodzin a Gminami ościennymi

-lepszą współpracę na linii Gmina Świebodzin – Urząd Marszałkowski – Wojewoda

-dobre relacje z instytucjami kościelnymi (niezależnie od wyznania)

ILOŚĆ UZYSKANYCH GŁOSÓW: 695.
POPARCIE: 7,20%